nankang

3 شیار اصلی که در مرکز لاستیک قرار گرفته اند سبب کنترل بهتر اتومبیل هم در محیط های خشک و هم در محیط های بارانی می شوند.

عرض لاستیک 13 درصد از عرض لاستیک معمولی بیشتر است که همین امر سبب کنترل بهتر اتومبیل در سرعت های بالا می شود.

خطوط خاصی که در کناره های لاستیک وجود دارد از تکان های غیر معمول جلوگیری می کند.

این لاستیک با مقاومت سایشی 120 و 180 تولید میشود که مختص پیست های مسابقات طراحی شده اند.

 ⇐⇐اطلاعات فنی تایر⇒⇒