nankang

♦بهترین جوابگویی رادر شرایط مختلف آب و هوایی دارد.

♦تولید صدای کم و حرکت یکنواخت در جاده های خیس

♦طرح گل باعث مانور بهتر تایر میگردد .

♦گل XR-611 به صورتی طراحی شده که آب را در جاده های خیس به اطراف هدایت میکند و آب به سرعت از تایر خارج میگردد .

♦قرار گرفتن در گروه تایرهای Comfort  بدلیل رانندگی راحت با این طرح گل میباشد.