nankang

طراحی خاص گلاین لاستیک از عوامل موثر در اثبات خودرو حین رانندگی و افزایش مانور می باشد.

همچنین در دیواره های این لاستیک بخشی برای جلوگیری از ایجاد صدا تعبیه شده است و جزو گروه لاستیک های اقتصادی می باشد.