nankang
“نظام نامه و آیین نامه گارانتی”

آسودگی خاطر و رضایتمندی مشتریان از کیفیت  تایر “نانکنگ” از مهمترین اولویت های این شرکت بوده و در این راستا میکوشد تا هرسفارش در 

شرایط مطلوب و مورد انتظار به دست مشتریان ارجمند برسد.

با وجود این، مشتریان محترم پس از خرید محصول، در صورت بروز هر گونه اشکال یا نارضایتی میتوانند تحت پوشش خدمات کامل پس از فروش این

شرکت بشرح زیرقرار گیرند:

* اگر لاستیک در بدو خرید دارای ایراد یا اشکال فنی باشد، خریدار میتواند به مدت ۲ روز کاری به مراکز خدمات پس از فروش این شرکت مراجعه

نموده ودر صورت صحت ادعا، بلافاصله نسبت به تعویض آن لاستیک با لاستیک نو ویا استرداد کل مبلغ خرید اقدام خواهد شد.

** اگر لاستیک خریداری شده مورد استفاده قرار گرفته و پس از مدتی دچار مشکل شود، خریدار میتواند با مراجعه به مراکز خدمات پس ازفروش

ادعای خسارت نماید.لاستیک مورد نظر توسط کارشناس مجرب بخش خدمات پس از فروش شرکت بررسی شده و درصورت تاییددر مورد عیب فنی

تایر با آج بیشتر از TWI، این لاستیک شامل خسارت خواهد بود،که مبلغ خسارت بصورت نقدی یا با احتساب مقدار کارکرد تایر تا آن زمان جهت

فروش لاستیک جایگزین نو محاسبه خواهد شد. ( TWI=شاخص کارکرد تایر برابر با ۱/۶ آج لاستیک  )

*** اعتبار ضمانت نامه لاستیک بمدت ۵ سال تمام از تاریخ تولید خواهد بود.

**** مواردی که زیر پوشش ضمانت نامه قرار نمیگیرند شامل موارد ذیل میباشند:

حرکت بر روی باد کم و باد زیاد غیر استاندارد – سرعت بیش از حد مجاز درج شده روی تایر – اضافه بار بیش از حد مجاز – استفاده از رینگ

معیوب– ناهماهنگی آج تایرهای کنار هم – مجاورت با مواد شیمیایی و خورنده – برخورد با صخره  یا اشیاء تیز و برنده درپروژه – مونتاژ غلط تایر در

هنگام نصب – انواع اشکالات خودرویی – تایرهای با آج کمتر از شاخص TWI

*****  کلیه مشخصات لاستیک خریداری شده از جمله سایز، شماره سریال، سال و کشورساخت به همراه نام خریدار و فروشنده با آدرس کامل و

شماره تلفن در فاکتور فروش و کارت ضمانت نامه قید خواهد شد.

در صورت هر گونه نارضایتی و اعتراض خریدار از نحوه کارشناسی و تعیین خسارت لاستیک، “موسسه صنعتی

استانداردجمهوری اسلامی ایران” مرجع نهایی جهت اثبات خسارت یا عدم خسارت لاستیک خواهد بود.